• Deutsch
 • English
 • 中文
 • 日本語
 • Español
 • Français
 • Italiano
 • Polski
 • Slovenčina
 • Magyar
 • Svenska


应用领域

工作/时间管理

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

个别生产、系列化生产和大规模生产的TMU CALCULATOR®的应用领域已经评估,且应不断被改善,或从诸如工时定额测定法(MTM)等预先设定时间系统的标准化时间模组中从头开始进行评估。

*预先设定的时间系统是一种会受到员工影响的手动工作流程,必须被划分成动作元素,并为员工们分配重复的标准时间值。

预先定义的动作元素例子包括了以下的操作:
抓取,握住、携带、摆放、放手、操作、运动周期、身体动作和视觉检查,以及像是拧紧、紧固/松开、打开包装、清洗、涂胶、打标、组装标准件、检查或测量、运输等联合的核心操作。
————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

TMU CALCULATOR®的生产计划

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
结合MTM的TMU CALCULATOR® 在生产计划中发现准备、构思、设计/重新设计、评估、评价主要重点领域的应用

 • 工作方法
 • 工作系统
 • 工作过程的描述
 • 工作组织
 • 生产线平衡
 • 设置物料流
 • 人体工程学
 • 生产时间
 • 生产资源和工具
 • 精益生产
 • 装配概念
 • 易于装配
 • 规划生产流程
 • 规划生产设施
 • 流程优化
 • 重复性的工作流程
 • 培训/说明文档
 • 工具/设备优化
 • 流程优化的盈利计算和改进的建议
 • 时间研究

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

TMU CALCULATOR® 的开发/设计

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
结合MTM的TMU CALCULATOR® 在开发/设计过程中发现以下的应用

 • 准备
 • 概念
 • 设计/重新设计
 • 评估
 • 评价

主要重点领域

 • 預先计算
 • 生产设计/优化
 • 易于装配
 • 过程能力
 • 产品优化
 • 工具/设备的重新设计

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

TMU CALCULATOR® 的数据概念

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

TMU CALCULATOR®是一种支持各种数据概念的宝贵工具,举例如下

 • 全方位生产系统
 • 维修/生产优化
 • CIP(持续改进过程)
 • VSD(价值流设计)
 • COE(转换效率)
 • TPM(全面生产维护)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

TMU CALCULATOR®用户培训

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
TMU CALCULATOR®是一种培训员工使用预先设定时间系统的宝贵工具。通过其易于理解的选择步骤、存储定义、消息通知和规则,该设备提供了高度的透明度。这些资讯在任何时候都可被浏览,即使是在移动的装置应用程序中。